×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Veikla

  LMTA Karjeros ir kompetencijų centras kasmet vykdydamas ir plėsdamas savo veiklą aktyviai prisideda prie LMTA strateginių tikslų įgyvendinimo:

  • ugdyti atvirus pasauliui ir konkurencingus meno profesionalus;
  • išplėsti meno kūrybos, mokslo tyrimų ir jų sklaidos aprėptį, puoselėjant kūrybiškumą ir skatinant Akademijos bendruomenės indėlį į šalies kultūros raidą;
  • užtikrinti efektyvų veiklos planavimą, procesų valdymą ir nuolatinį išteklių atnaujinimą.

  Centras yra LMTA struktūrinis padalinys, tiesiogiai atsakingas Studijų prorektorei. Centro veiklos planai rengiami vadovaujantis LMTA vadovybės priimamais strateginiais planais, sprendimai aptariami dalyvaujant visiems darbuotojams.

  Jau daugiau kaip 10 metų Centre vykdomos įvairios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos – organizuojami seminarai, atviros pamokos ir meistriškumo kursai, nuotoliniai kursai, plėtojamos galimybės mokytis inovatyviais metodais ir formomis. Centras kasmet inicijuoja naujas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, tiek kvalifikacijos tobulinimo, tiek bendrųjų kompetencijų ugdymo, kurios organizuojamos Lietuvos neformaliojo ir formaliojo švietimo muzikos, bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo ir užklasinės veiklos pedagogams, taip pat LMTA pedagogams ir darbuotojams, kultūros darbuotojams ir kt.

  Keičiantis visuomenės poreikiams Karjeros ir kompetencijų centras, kartu su kitais LMTA padaliniais, plečia šiuo metu aktyviai vykdomas bei organizuoja naujas veiklas, orientuotas į:

  • informacinį ir technologinį visuomenės švietimą;
  • inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų taikymą meno srities pedagogų švietime;
  • neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtrą;
  • kūrybiškumo visuomenėje skatinimą;
  • tarptautinėje erdvėje prieinamo nuotolinio ugdymo skatinimą.

  Vadovaudamasis savo vertybėmis, centras vykdo skaidrią veiklą, informacija apie Centro pasiekimus skelbiama metinėse LMTA veiklos ataskaitose.

  Kviečiame susipažinti su Centro veiklos ataskaitomis:

   

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.