×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

  Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros tikslas yra sudaryti sąlygas asmenims kreiptis į Lietuvos aukštojo mokslo institucijas dėl neformaliojo mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų, kurios buvo įgytos neformaliu būdu – tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, neformalaus mokymo(si) kursuose, stažuotėse ir kt., pripažinimo.

  LMTA neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų pasiekimų įvertinimą bei kompetencijų pripažinimą pagal šiuo metu galiojantį LMTA Senato patvirtintą Neformaliuoju ar savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašą vykdo Karjeros ir kompetencijų centras.

  Pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procesą Centras organizuoja ir vykdo visiems meno srities specialistams, siekiantiems formalaus kvalifikacijos pripažinimo. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos vertinamos pagal atitinkamoje studijų programoje aprašytas kandidato turimas žinias ir gebėjimus (studijų rezultatus). Įvertinus kompetencijas kiekvienam kandidatui (esant poreikiui) suteikiamos profesionalios konsultacijos, identifikuojančios profesinių ir asmeninių kompetencijų pakankamumą ir nukreipiančios į atitinkamas aukštojo mokslo arba kvalifikacijos tobulinimo (kursus ar kt. mokymus) programas.

  Kas gali kreiptis dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros?

  1. asmenys, jau įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau kaip 3-5 metus;
  2. asmenys, neturintys aukštojo universitetinio išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau kaip 3-5 metus;
  3. asmenys, dėl įvairių priežasčių nebaigę universitetinių studijų ir siekiantys jas baigti;
  4. Akademijos studentai ir/ar klausytojai, atitinkantys aukščiau išvardintus 1 ar 2 punktus.

   

  Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje gali būti vertinami mokymos(si) pasiekimai, kurie buvo įgyti:

  1. darbinėje veikloje;
  2. neapmokamame ar savanoriškame darbe;
  3. mokantis savarankiškai;
  4. stažuočių, kursų, seminarų, projektų ir kt. mokymų metu;
  5. laisvalaikio metu.

   

  Kandidatams keliami šie reikalavimai:

  1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 3-5 metų darbo patirtį srityje, kurios studijų kreditų pripažinimo bus siekiama;
  3. pateikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų įrodymus, liudijančius apie pasiekimų atitikimą studijų dalyko (-ų) studijų rezultatams.

   

  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūra yra mokama.

  Kandidatai kviečiami užpildytą registracijos formą siųsti adresu kkc@lmta.lt

  Užsiregistravusiems kandidatams bus atsiųstos prašymo dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje formos bei išsami informacija apie tolesnę procedūros eigą.

  Kilus klausimams, prašome kreiptis į Centro darbuotojus tel.: +370 614 95 428 arba +370 526 11 142.

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.