×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Kokybės užtikrinimas

  Vidinė Centro, kaip ir visos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, kokybės užtikrinimo sistema kuriama ir grindžiama remiantis:

  • Europos aukštojo mokslo erdvėje formuojamomis nuostatomis dėl aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo;
  • Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu;
  • Akademijos studijų, mokslo ir meno veiklos kokybės užtikrinimo politikos tikslu – suformuoti terpę, kurioje būtų vertinama ir puoselėjama kokybės kultūra, prisidedanti prie aukštojo mokslo tobulinimo, patikimos informacijos teikimo, konkurencingumo didinimo, efektyviausių kokybės standartų įgyvendinimo.

  Organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir neformalųjį tęstinį mokymą(si) Centras vadovaujasi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimo tvarkos aprašu, kuriame apibrėžta, kad:

  • vidinėje Akademijos kokybės užtikrinimo sistemoje už Akademijoje vykdomo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo(si) organizavimo, administravimo, programų turinio kokybę atsako Centras, o už programų turinio pateikimą – programos vykdytojas;
  • Centras periodiškai vykdo programų dalyvių apklausas dėl programų organizavimo ir vykdymo kokybės;
  • Centras turi teisę sustabdyti programos vykdymą, jei ji vykdoma nesilaikant programoje numatytų reikalavimų;
  • Centras kaupia visus duomenis, susijusius su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu ir tęstiniu mokymu(si), atsako už Akademijos veiklos rodiklių sistemoje numatytų rodiklių planavimą, stebėseną ir įgyvendinimą;
  • išorinis Centro veiklos vertinimas ir akreditavimas vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

  Centras kasmet parengia įsivertinimo ataskaitą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 patvirtintas bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-648 pakeistas Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles (galiojanti suvestinė dokumento redakcija).

   

   

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.