×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Partnerystės tinklai

  Atsižvelgdamas į savo veiklos ir interesų sritis, Centras bendradarbiauja ir atstovauja Lietuvos muzikos ir teatro akademiją įvairiuose partnerystės tinkluose. Tai leidžia Centrui perimti pažangią patirtį bei skleisti savo idėjas ir supažindinti partnerius su Centro veikla ir pasiekimais, prisidėti prie teigiamo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos įvaizdžio formavimo.

  Pagrindiniai konsorciumai, kurių veikloje šiuo metu dalyvaujama: 

   

  LieDM konsorciumo tinklo infrastruktūros diegimą 1998 m. inicijavo valstybės investicijų programa. Vėlesnis LieDM tinklo palaikymas ir plėtra buvo vykdomas pagal įvairius projektus bei programas. Šiuo metu LieDM konsorciumas jungia Lietuvos aukštojo mokslo institucijas, kurios, kooperuodamos savo lėšas ir pastangas, palaiko ir plėtoja e.studijų ir nuotolinio mokymosi infrastruktūrą Lietuvoje.

  LieDM konsorciumas savo nariams teikia centralizuotą Zoom vaizdo konferencijų bei MOODLE virtualių aplinkų prieglaudą ir aptarnavimą, organizuoja mokymus bei kitas bendras veiklas.

  2014 m. buvo užbaigtas LieDM konsorciumo vykdytas ES struktūrinių fondų remiamas projektas – „LieDM tinklo plėtra“, parengtas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“, kuriame LMTA dalyvavo kaip LieDM konsorciumo narė.

  Lietuvos aukštųjų mokyklų (KVIS) konsorciumas – tai nacionalinė aukštųjų mokyklų informacinė sistema karjera.lt, kurios paskirtis padėti studentams ir absolventams savarankiškai valdyti asmeninę karjerą.

  2014 m. gegužės 28 d. buvo pasirašyta konsorciumo sutartis dėl Karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) veikimo užtikrinimo. Konsorciumo visuotinio susirinkimo pavedimų vykdymą organizuoja valdyba. Konsorciumo veiklų įgyvendinimu rūpinasi administruojanti institucija, kurios funkcijas 2014-2020 m. vykdo Vilniaus universitetas.

  2015 m. užbaigtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir Karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ (VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001), siejamas su karjeros valdymo galimybių Akademijoje kūrimu. Projektą vykdo VU, jo partneriai – 11 universitetų, 15 kolegijų ir Lietuvos pramonininkų konfederacija. Sekančiuose projekto etapuose numatoma ir toliau finansuoti tęstines projekto veiklas organizuojant karjeros mokymus tiek karjeros specialistams, tiek aukštųjų mokyklų studentams. Rengiamos absolventų stebėsenos ataskaitos, kuriose pateikiama aktuali statistika. Atsižvelgiant į artėjančią Jungtinės veiklos sutarties dėl KVIS veikimo užtikrinimo pabaigą, ypatingas dėmesys skiriamas didesnių pastangų sutelkimui į konsorciumo veiklos tęstinumo galimybes. Sukurta darbo grupė dėl tolimesnės bendros AM veiklos studentų ugdymo karjerai klausimais vizijos formavimo.

  Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (NDMA) įkurta 1999 m. Asociacijos veiklos tikslas – vienyti juridinius ir fizinius asmenis distancinio mokymo vystymui Lietuvoje, dalyvauti formuojant distancinio mokymo politiką šalyje.

  Savo tikslų Asociacija siekia koordinuodama distancinio mokymo srityje veikiančių organizacijų ir atskirų asmenų veiklą, remia darbo grupes, rengiančias ir įgyvendinančias distancinio mokymo projektus, organizuoja konferencijas, seminarus, konsultacijas, pasitarimus ir kursus distancinio mokymo klausimais. Viena iš svarbių Asociacijos užduočių yra rūpinimasis distancinio mokymo programų, kursų ir priemonių kūrimu, adaptavimu, tobulinimu ir platinimu bei distancinio mokymo kursų akreditavimo sistemos kūrimu Lietuvoje. Nuolat renkama, kaupiama ir skleidžiama informacija apie distancinio mokymo raidą ir esamą situaciją, skelbiamus distancinio mokymo projektų konkursus, įgyvendinamus ir rengiamus distancinio mokymo projektus bei reikšmingus distancinio švietimo renginius tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, skatinamas distancinio mokymo infrastruktūros kūrimas.

  Nuo 2019 m. kovo mėn. Karjeros ir kompetencijų centras aktyviai atstovauja LMTA Kultūros paso programoje, skirtoje Lietuvos mokyklų moksleiviams. Kultūros pasą iniciavo ir įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ši programa yra puiki priemonė visų Lietuvos moksleivių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir formuoti bei jų kultūros patirčiai plėsti. Jos dėka kultūros ir meno paslaugos pritaikomos prie kiekvienos amžiaus grupės poreikių, žinių, galimybių priimti ir suvokti informaciją.

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.