×

Turite klausimų?

  ×

  Šriftas:

  Fonas:

  Iliustracijos

  Apie KKC

  Karjeros ir kompetencijų centras yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos padalinys, kurio pagrindinė veikla yra kurti, plėtoti ir tobulinti LMTA mokymo(si) visą gyvenimą – karjeros ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų ir vaikų švietimo – sistemą, planuoti, inicijuoti, organizuoti ir administruoti LMTA studentų ir absolventų karjeros ugdymo renginius ir programas.

   

  Centro uždaviniai

  • sudaryti sąlygas ugdyti profesinius, socialinius ir asmeninius žmonių gebėjimus, užtikrinančius jų pasirengimą profesinei veiklai, sudaryti sąlygas asmens įgytai kvalifikacijai nuolat tobulinti ar įgyti papildomų kompetencijų;
  • padėti tenkinti asmenų savišvietos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus, ugdyti kūrybines galias, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius;
  • kurti ir tobulinti vieningą ir efektyviai veikiančią LMTA studentų ir absolventų karjeros valdymo gebėjimų ugdymo ir karjeros stebėsenos sistemą;
  • didinti mokymosi visą gyvenimą sistemos veiksmingumą, plečiant jo prieinamumą, mokymo(si) būdų įvairovę, formuojant patrauklią mokymo(si) aplinką, skatinant naudoti naujas mokymo(si) formas.

   

  Centro funkcijos

  • planuoja, inicijuoja, organizuoja ir administruoja LMTA studentų ir absolventų karjeros ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginius ir programas, koordinuoja e. mokymo(si) erdvėje teikiamas studijas bei kursus;
  • stebi ir analizuoja pokyčius, atlieka apklausas, palaiko grįžtamąjį ryšį su paslaugų gavėjais, analizuoja paslaugų poreikį;
  • plėtoja ir koordinuoja Akademijos ir socialinių partnerių, darbdavių, Lietuvos ir užsienio organizacijų bendradarbiavimą;
  • pagal Centro veiklos kryptis, kaupia ir teikia informaciją suinteresuotoms šalims;
  • organizuoja neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įskaitymo procedūrą;
  • teikia metodinę ir techninę pagalbą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengėjams ir lektoriams, karjeros ugdymo specialistams;
  • konsultuoja ir teikia pagalbą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų dalyviams;
  • užtikrina Centro administruojamos interneto svetainės, internetu ir vaizdo konferencijų būdu teikiamų studijų ir kursų funkcionavimą;
  • rengia ir pagal poreikį atnaujina Centro veiklos dokumentus;
  • stebi ir vertina teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą, rengia rekomendacijas joms tobulinti.

  Centras išduoda kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, patvirtinančius kvalifikacijos tobulinimo metu įgytas kompetencijas.

  Centro nuostatus tvirtina LMTA Rektorius

  Sutinku, kad mano pateikiamus asmens duomenis AKK naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais (siunčiant naujienlaiškius, reklamą ir kitus informacinius pranešimus) ir patvirtinu, kad susipažinau su Privatumo politika.