Publikavimo data: 2020-01-02

LMTA Karjeros ir kompetencijų centras kasmet vykdydamas ir plėsdamas savo veiklą aktyviai prisideda prie LMTA strateginių tikslų įgyvendinimo:

• Ugdyti atvirus pasauliui ir konkurencingus meno profesionalus.

• Išplėsti meno kūrybos, mokslo tyrimų ir jų sklaidos aprėptį, puoselėjant kūrybiškumą ir didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai.

• Užtikrinti efektyvų veiklos planavimą, procesų valdymą ir nuolatinį išteklių atnaujinimą.

Centras yra LMTA struktūrinis padalinys, kuris tiesiogiai atsakingas Studijų prorektoriui. Centro veiklos planai rengiami vadovaujantis LMTA vadovybės priimamais strateginiais planais. Centro sprendimai, pirmiausia, aptariami dalyvaujant visiems darbuotojams. Kiekvienas Centro darbuotojas turi savo individualios veiklos sritį, kartu vyksta ir komandinis darbas.

Centre dirba vienas metodininkas, trys vyr. specialistai ir vedėja.

Centras jau daugiau kaip 10 metų vykdo muzikos specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklas – organizuojami seminarai, atviros pamokos ir meistriškumo kursai, nuotoliniai kursai, plėtojamos galimybės mokytis inovatyviais metodais ir formomis. Kasmet inicijuojamos naujos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos – tiek kvalifikacijos tobulinimo, tiek bendrųjų kompetencijų ugdymo – organizuojamos Lietuvos neformaliojo, formalųjį papildančio ir formaliojo švietimo muzikos, bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo, popamokinės veiklos pedagogams, LMTA pedagogams ir darbuotojams, kultūros darbuotojams  ir kt.

Kintant visuomenės poreikiams Karjeros ir kompetencijų centras, kartu su kitais LMTA padaliniais, plečia jau šiuo metu aktyviai vykdomas bei organizuoja naujas veiklas, kurios orientuotos į šiuos poreikius:

– Informacinis ir technologinis visuomenės švietimas,

– Inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų taikymas meno srities pedagogų švietime,

– Neformaliojo vaikų ugdymo plėtra,

– Kūrybiškumo visuomenėje skatinimas,

– Tarptautinėje erdvėje prieinamo nuotolinio ugdymo skatinimas.

Vadovaudamasis savo vertybėmis, centras vykdo skaidrią veiklą, todėl pagrindinė informacija apie centro pasiekimus yra skelbiama metinėse LMTA veiklos ataskaitose. Kviečiame susipažinti:

      2019 m. ataskaita

      2018 m. ataskaita

      2017 m. ataskaita

2016 m. ataskaita

2015 m. ataskaita

2014 m. ataskaita

2013 m. ataskaita


 

Parašykite mums