Publikavimo data: 2020-01-02

Vidinė Centro, kaip ir visos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, kokybės užtikrinimo sistema kuriama ir grindžiama remiantis:

• Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis;

• Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio (EFQM) pritaikyta metodika;

• Kokybės vadybos standarto ISO 9001 principais.

Organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir neformalųjį tęstinį mokymą(si) Centras vadovaujasi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimo tvarkos aprašu.  Jame apibrėžta, kad:

• vidinėje Akademijos kokybės užtikrinimo sistemoje už Akademijoje vykdomo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo(si) organizavimo, administravimo, programų turinio kokybę atsako Centras, už programų turinio pateikimą atsako programos vykdytojas;

• Centras periodiškai vykdo programų dalyvių apklausas dėl programų organizavimo ir vykdymo kokybės;

• Centras turi teisę sustabdyti programos vykdymą, jei ji vykdoma nesilaikant programoje numatytų reikalavimų;

• Centras kaupia visus duomenis, susijusius su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu ir tęstiniu mokymu(si), atsako už Akademijos veiklos rodiklių sistemoje numatytų rodiklių planavimą, stebėseną ir įgyvendinimą;

• išorinis Centro veiklos vertinimas ir akreditavimas vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą 2015 m. buvo atnaujintas LMTA neformaliojo švitimo komiteto sudėtis. Komitetas nagrinėja su neformaliojo švietimo veikla susijusius klausimus, pataria veiklos organizavimo klausimais, vertina ir teikia rektoriui tvirtinti / akredituoti neformaliojo švietimo programas, vidaus teisės aktus, reglamentuojančius neformaliojo švietimo veiklą Akademijoje.

Kasmet Centras ruošia įsivertinimo ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1116 patvirtintas Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės (Galiojanti suvestinė dokumento redakcija)

 

Parašykite mums