Publikavimo data: 2020-01-02

Karjeros ir kompetencijų centras yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos padalinys, kurio pagrindinė veikla – mokymosi visą gyvenimą bei e. mokymosi galimybių plėtra.

Pagrindinės Centro funkcijos:

• planuoja, inicijuoja, organizuoja ir administruoja LMTA studentų ir absolventų karjeros ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginius ir programas, koordinuoja e. mokymo(si) erdvėje teikiamas studijas bei kursus;

• stebi ir analizuoja pokyčius, atlieka apklausas, palaiko grįžtamąjį ryšį su paslaugų gavėjais, analizuoja paslaugų poreikį;

• plėtoja ir koordinuoja Akademijos ir socialinių partnerių, darbdavių, Lietuvos ir užsienio organizacijų bendradarbiavimą;

• pagal Centro veiklos kryptis, kaupia ir teikia informaciją suinteresuotoms šalims;

• organizuoja neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įskaitymo procedūrą;

• teikia metodinę ir techninę pagalbą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengėjams ir lektoriams, karjeros ugdymo specialistams, e. studijų dalykų / kursų rengėjams ir teikėjams;

• užtikrina Centro administruojamų interneto svetainių, virtualių mokymo(si) aplinkų, internetu ir vaizdo konferencijų būdu teikiamų studijų ir kursų funkcionavimą;

• rengia ir pagal poreikį atnaujina Centro veiklos dokumentus;

• stebi ir vertina teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą, rengia rekomendacijas joms tobulinti.

Centras išduoda kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, patvirtinančius kvalifikacijos tobulinimo metu įgytas kompetencijas.

 

Centro nuostatus tvirtina LMTA Rektorius.

Parašykite mums