Publikavimo data: 2020-01-02

Projektas „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“, Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001

Projekto pradžia: 2010-08-10

Projekto pabaiga: 2014-08-31

Struktūrinių fondų projektas „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ siejamas su naujų karjeros valdymo galimybių LMTA kūrimu. Projektas buvo vykdomas pagal  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Projektą vykdo Vilniaus universitetas (VU), kurio partneriai – 11 universitetų 15 kolegijų, Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Projekto tikslas – sukurti kokybišką karjeros valdymo paslaugų aukštajame moksle sistemą, kurią sudarys studentų poreikius atitinkančios paslaugos bei jų teikimui reikalinga metodinė bazė ir kvalifikuoti specialistai.

Projekto metu buvo sukurta Karjeros valdymo informacinė sistema (KVIS) Karjera.lt, skirta visiems, kuriems rūpi jaunimo ateitis Lietuvos darbo rinkoje: aukštųjų mokyklų studentams ir akademinei bendruomenei, absolventams, darbdaviams, karjeros specialistams, moksleiviams ir jų tėvams. Sistemos tikslas – teikti asmeninės karjeros valdymui reikalingą informaciją, įrankius ir paslaugas, kurie pagerintų jaunų žmonių įsidarbinimo lygį ir pasitenkinimą savo karjera.

Lengvos karjeros pradzia
Projektas „LieDM tinklo plėtra“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-002

Projekto pradžia: 2012-12-12

Projekto pabaiga: 2014-04-12

2012 m. buvo pasirašytas ES Struktūrinių fondų remiamas projektas – „LieDm tinklo plėtra“, parengtas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“, kuriame LMTA dalyvavo kaip LieDm konsorciumo narė. Projekto vykdytojas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Projekto partneriai: Alytaus kolegija, Kauno kolegija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija, Kauno technikos kolegija, Klaipėdos universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Marijampolės kolegija, Šiaulių universitetas, Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas.

 

Projektas „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“, Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002

Projekto pradžia: 2010-08-10

Projekto pabaiga: 2014-08-31

Valstybės projektas „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“, kuriame LMTA dalyvavo partnerio teisėmis, vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-07-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“ Projekto vykdytojas – Vilniaus universitetas, partneriai – Lietuvos universitetai ir kolegijos. Projekto tikslas – sukurti ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūrą Lietuvos aukštosiose mokyklose pritaikant ją studentų poreikius atitinkantiems, valstybės, visuomenės ir ūkio partnerių reikmes tenkinantiems studentų ugdymo karjerai ir absolventų karjeros stebėsenos modeliams.

 

Projektas „ Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007

Projekto pradžia: 2010-10-18

Projekto pabaiga: 2014-12-10

Nacionalinės kompleksinės programos „Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos“ projektas „Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms“ siejamas su galimybe atnaujinti studijų programas ir modernizuoti studijas, tobulinti dėstytojų kvalifikaciją. Projekto vykdytojas – Vilniaus dailės akademija (VDA), partneriai – LMTA, VDU, VGTU.

Teikiamo projekto tikslas – sukurti ir įgyvendinti aukštos kokybės, šiuolaikinius visuomenės ir ūkio poreikius atitinkančias studijas Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų intensyviai plėtrai. Projekto metu buvo parengti, atnaujinti ir įgyvendinti su kūrybinėmis ir kultūrinėmis industrijomis susijusios studijų programos, dėstytojai tobulino savo kvalifikaciją pagal kūrybinių ir kultūrinių industrijų poreikius.

Parašykite mums