Publikavimo data: 2020-01-02

Detalus metinis veiklos planavimas yra naudingas tuo, kad visi dirbantieji — nuo aukščiausio lygio vadovų iki eilinių darbuotojų — aiškiau supranta jiems keliamus reikalavimus ir konkrečių darbų prasmę, lengviau pasirenka veiklos prioritetus ir sėkmingiau jų laikosi, sklandžiau koordinuoja veiksmus padalinio viduje ir tarp atskirų padalinių, greičiau reaguoja į galimus pasikeitimus išorinėje aplinkoje, efektyviau naudoja ir prireikus racionaliau perskirsto kiekvieno padalinio veiklai reikalingus išteklius.

Todėl Centro vadovas ir  jo darbuotojai, suprasdami detalaus metinio planavimo svarbą, kasmet  rengia šiuos darbo veiklos dokumentus:

• metinį veiklos planą,

neformaliojo suaugusiųjų švietimo kvalifikacijos tobulinimo (regioninės plėtros ir kt.) renginių organizavimo metinį planą,

• mokymo(si) visą gyvenimą programų (taip pat ir nuotolinių kursų) realizavimo metinį planą,

• karjeros ugdymo renginių, skirtų studentams ir absolventams, organizavimo metinį planą.

Parašykite mums