Publikavimo data: 2020-01-02

Gerosios patirties sklaidos Centre organizavimo tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas įvairių meno sričių specialistams, pedagogams, kultūros įstaigų darbuotojams įgyti ir/ar plėtoti kompetencijas, keičiantis gerąja profesine patirtimi.

 

Centras, organizuodamas gerosios patirties sklaidą, vykdo šiuos uždavinius:

• tiria veiklos kokybę ir Centro paslaugų gavėjų poreikius gerosios patirties sklaidos srityje,

• plėtoja pedagogų, kitų specialistų profesinį bendradarbiavimą,

• aktyviai taiko įvairias gerosios patirties sklaidos formas, skatinant pedagogų iniciatyvas bei inovacijas,

• kaupia edukacinės patirties banką ir sudaro sąlygas juo naudotis,

• skatina Centro ir kitų Akademijos padalinių, taip pat kitų įstaigų/ organizacijų darbuotojus specializuotose mokymuose arba savarankiškai įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikyti savo praktinėje veikloje,

• skatina Centro ir kitų Akademijos padalinių, taip pat kitų įstaigų/ organizacijų darbuotojų kūrybinę raišką,

• pataria ir padeda švietimo, kultūros įstaigų vadovams, darbuotojams, kitiems Centro paslaugų gavėjams spręsti įvairius profesinės veiklos klausimus.

 

Vveinhardt: „Besimokančios organizacijos, tai tokios organizacijos,

kuriose žmonės nuolat plečia savo kompetenciją, kad pasiektų trokštamų rezultatų“

 

Gerosios patirties sklaida

Parašykite mums